Algemene voorwaarden Praktijk voor BSM-De Jong®

Begrippen

 • Zorgaanbieder: Marion Passé- van de Camp, Praktijk voor BSM- De Jong®
 • Beroepsvereniging:
  • VBAG ingeschreven bij KvK onder nummer 40103470 en gevestigd op Berg 65C, 5671 CB Nuenen.
  • BBT ingeschreven bij KvK onder nummer 34180803 en gevestigd op Halteweg 41, 7122 MC Aalten.
 • Koepel: RBCZ ingeschreven bij KvK onder nummer 818435227 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4700 AB Roosendaal.  RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • Klachtenfunctionaris: Klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van beroepsvereniging/koepel en de geschillencommissie.
 • Geschillencommissie: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt/patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling: De door de zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door de praktijk uit te voeren opdrachten.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor de praktijk slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder:

 • Praktijk voor BSM- De Jong® is lid van de VBAG en de BBT.
 • De VBAG is aangesloten bij de koepel RBCZ. Informatie over deze beroepsverenigingen en over de koepel kunt u vinden op www.vbag.nl, www.brainstimulatingmethod.nl en op https://rbcz.nu/index.html
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de beroepsvereniging.

Behandeling:

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij de 1e of 2e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren ongeveer 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener van de praktijk werkt als zelfstandige.

Betaling:

 • De kosten per therapiesessie bedragen €75,- per uur.
 • De factuur betaalt u bij voorkeur per pin of evt. per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u later per e-mail toegestuurd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Praktijk voor BSM- De Jong® is  opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op de eerder genoemde websites.

Annulering:

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering kunnen de kosten in rekening gebracht worden. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / e-mail / sms / WhatsApp door waarbij de datum/tijdstip van ontvangst bindend is.

Dossiervoering:

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomsten (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling:

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (e-mail: m.passe@planet.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 4 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. Mocht de klacht met de therapeut/behandelaar niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via de VBAG. Vanuit het lidmaatschap van de VBAG ben ik aangesloten bij de klachtenfunctionaris Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl  Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop “klachtencommissie” is vermeld. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden via de volgende link naar de website van de VBAG: https://mijn.vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.

Aansprakelijkheid:

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat een behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverlening, huisarts, NAW gegevens etc.
 • Praktijk voor BSM- De Jong® is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • Praktijk voor BSM- De Jong® heeft een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. De praktijk is tevens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleen en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG:

 • Praktijk voor BSM- De Jong® houdt persoonsgegevens bij van cliënten/patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht:

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door een bevoegde rechter.